آیلند، شهری به سبک فردا

آیلند شهری اقامتی، تفریحی، تجاری و ورزشی در کلاس بین‌المللی است که برای ایجاد سبک ایده‌آل زندگی برای همه ایرانیان توسط شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان پایه‌گذاری شده است.

کاربری های آیلند

شرکای تجاری و مشاورین

فرصتهای همکاری

آخرین اخبار

بالا